Algemene voorwaarden

1. INTRODUCTIE
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website www.eventgadgets.be en op andere gerelateerde websites en domeinnamen.
Neem deze voorwaarden aandachtig door, vooraleer u aan het einde van het bestelproces klikt op de knop "Kopen".
Door het plaatsen van een bestelling bent u gebonden aan deze voorwaarden. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.
Eventgadgets.be is een Belgisch webshop met maatschappelijke zetel te Nieuwe Erven 27, 3583 Paal, België. BE0865.392.230

2. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE
Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
Door het plaatsen van uw bestelling, gaat u ermee akkoord dat u zonder voorbehoud deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaardt.
Deze voorwaarden zijn belangrijk voor zowel u als voor ons daar ze zijn ontworpen om uw rechten te beschermen als een gewaardeerde klant en om onze rechten te beschermen als bedrijf en om een wettelijk bindende overeenkomst tussen ons creëren.
U gaat ermee akkoord dat:
1. U alleen gebruik mag maken van de website om legitieme aanvragen of bestellingen te plaatsen.
2. U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zal plaatsen. Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een dergelijk bestelling heeft geplaatst, zijn wij gerechtigd de bestelling te annuleren en de respectievelijke autoriteiten op de hoogte te brengen.
3. U er zich ook toe verbindt correcte en volledige e-mail-, adres- en/of andere contactgegevens aan ons te verstrekken en u erkent dat we deze gegevens kunnen gebruiken om u te contacteren in het geval dat dit nodig blijkt.
Als u niet alle informatie opgeeft die we nodig hebben, zal u mogelijk uw bestelling niet kunnen afronden.
Door het plaatsen van een bestelling via de website, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bekwaam bent om bindende contracten aan te gaan.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN
De producten zoals aangeboden op de website, zijn beschikbaar zolang de voorraad zich strekt.

4. BESTELLING
De bestelling komt slechts tot stand nadat deze door ons is aanvaard (waarbij al dan niet een bedrag al van uw rekening is afgeschreven). Wanneer we uw aanbod niet aanvaarden en er al een bedrag van uw rekening werd afgeschreven, zal dit volledig worden terugbetaald.
Om een bestelling te plaatsen, dient u het aankoopproces te volgen en te klikken op de knop "Kopen' om uw bestelling te versturen. Eenmaal u de bestelling hebt bevestigd, zal deze door ons in behandeling genomen worden en ontvangt u een orderbevestiging. Op deze orderbevestiging worden de voor u geldende betalings- en levervoorwaarden vermeld.
Eventgadgets.be ziet erop toe dat de bestellingen verwerkt worden in de korst mogelijke tijd. De producten worden geleverd van maandag tot vrijdag op slechts één opgegeven leveringsadres.
Eventgadgets.be staat niet garant voor de al dan niet gehaalde levertermijnen van onze externe transporteurs, noch voor de schade die hieruit zou voortvloeien.
De onderbreking van de productie van de bestelde goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

5. WEIGERING VAN BESTELLING
Eventgadgets.be behoudt zich het recht om producten van de website te halen en om steeds de informatie op deze website te verwijderen en/of te bewerken.
Indien uitzonderlijke omstandigheden ertoe leiden dat een order niet aanvaard of verwerkt kan worden behouden wij het recht om deze bestelling te weigeren.
Eventgadgets.be is niet aansprakelijk tegenover u of enige andere derde partij op grond van het verwijderen van een product van de website, het verwijderen of bewerken van de inhoud op de website of voor het weigeren om een bestelling te verwerken of te accepteren nadat wij deze hebben ontvangen of u een orderbevestiging hebben gestuurd.

6. RISICO
Vanaf het moment van levering bent u verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de producten.
De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres en beschikt over een volmacht om de levering in ontvangst te nemen.
Indien niemand de levering op het moment van aanbod in ontvangst kan nemen, zal de transporteur een bewijs achterlaten en een tweede poging ondernemen.
Indien ook na de tweede poging niemand de levering in ontvangst kan nemen, zal de transporteur opnieuw een bewijs achterlaten en de goederen terug overmaken aan Eventgadgets.be
De kosten die hieraan verbonden zijn, worden ten laste gelegd van de klant.

7. PRIJS EN BETALING
De prijs van alle producten vermeld op onze site is de geldende prijs, behalve in geval van een duidelijke fout. Terwijl we streven ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van producten die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling te bevestigen aan de juiste prijs of om te annuleren.
Als we er niet in slagen om u te contacteren, wordt de bestelling behandeld als geannuleerd en als u al zou hebben betaald voor de producten, ontvangt u een volledige terugbetaling.
Wij zijn niet verplicht om de goederen te leveren aan de verkeerde (lagere) prijs (zelfs nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd) als de prijs duidelijk en onmiskenbaar verkeerd is en redelijkerwijs door u kon worden herkend als een onjuiste prijs.
De prijzen vertoond op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, deze zullen worden toegevoegd aan het totale orderbedrag. Bij bestellingen van minimum 150 euro inclusief BTW worden er geen verzendkosten aangerekend.
Indien wij op dezelfde dag meerdere bestellingen ontvangen voor hetzelfde leveringsadres, kunnen de bestellingen niet gebundeld worden en worden er bij iedere afzonderlijke bestelling lager dan 150 euro inclusief BTW verzendkosten aangerekend.
Eventgadgets.be behoudt het recht om op ieder ogenblik de prijzen te wijzigen.
Deze prijswijzigingen hebben geen invloed meer op bestellingen waarvoor wij u al een orderbevestiging hebben verstuurd, met uitzondering van foute prijsaanduidingen zoals voorheen beschreven.
Op de orderbevestiging vindt u de betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden terug.
U kan online betalen via Bancontact, KBC/CBC, Belfius, ING, iDeal, American Express, Visa, Mastercard en Paypall. Eventgadgets.be behoudt zich het recht om de betaalmogelijkheden steeds uit te breiden of te beperken.

8. BTW
Op grond van de geldende regels en voorschriften, zijn alle aankopen via de website onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
In dit verband en op grond van hoofdstuk I van titel V van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wordt de plaats van levering geacht in de lidstaat te zijn van het adres waar de producten worden geleverd. De BTW is van toepassing tegen het geldende tarief in elke lidstaat waar de items volgens de geplaatste orders te leveren zijn.
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving in elk rechtsgebied, kan de "verleggingsregeling" (artikel 194 van richtlijn 2006/112 ) van toepassing zijn op goederen geleverd in bepaalde lidstaten van de Europese Unie indien de klant belastingplichtige voor BTW-doeleinden is of dient te zijn. Als dit het geval is, zal er geen BTW in rekening gebracht worden door ons, onder voorbehoud van de bevestiging door de ontvanger dat de BTW op de geleverde items voor rekening zou worden genomen door de klant onder de verleggingsregeling.

9. KLACHTEN EN RETOURBELEID
Goederen die geleverd werden conform de overeenkomst worden niet retour genomen.
Mocht u de ontvangen producten beschouwen als niet conform met de overeenkomst, dan dient u ons onverwijld en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te contacteren met detailinformatie over het product en de eventuele schade.
Buiten deze termijn behouden wij ons het recht voor de klacht niet meer als ontvankelijk te beschouwen.
Retourzendingen worden slechts aanvaard in originele verpakking en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eventgadgets.be
Bedrukte goederen kunnen nooit geretourneerd worden.
De kosten en risico's verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de klant.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN
Door het open karakter van deze website en de mogelijkheid tot fouten in het opslaan en verzenden van digitale informatie, staan we niet garant voor we de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die aan deze website wordt gestuurd of van de website wordt verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze website.
Alle productomschrijvingen, informatie en materialen gepubliceerd op deze website worden als zodanig opgegeven, zonder hierover garanties te geven, impliciet of expliciet.
Wij garanderen dat alle producten gekocht op deze website van voldoende kwaliteit zijn en op redelijke wijze geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor producten van deze aard worden gebruikt. Voor zover toegestaan door de wetgeving, maar zonder uit te sluiten wat niet wettelijk mag worden uitgesloten, zijn we niet aansprakelijk voor garanties onder enige vorm, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot de producten op de website.
De aansprakelijkheid van Eventgadgets.be voor eventuele verborgen gebreken in de door Eventgadgets.be geleverde goederen is beperkt tot één maand na levering van de goederen.
Deze gebreken dient u onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uren na ontdekking schriftelijk aan ons over te maken. Eventgadgets.be heeft de keuze om het product te herstellen, te vervangen door een niet-gebrekkig product of te crediteren.
Eventgadgets.be is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebrekkige product.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden en verstrekte informatie op de website www.eventgadgets.be zijn beschermd door eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan Eventgadgets.be.
Het is verboden om de gegevens op eender welke wijze te gebruiken voor verdere doeleinden zonder toestemming van Eventgadgets.be

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Eventgadgets.be is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren van, of voor de vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst door overmacht.
Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeuren, verzuim of ongeval buiten onze redelijke controle zoals industriële acties, binnenlandse onrusten, invasie, terroristische aanslag, brand, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp. Onmogelijkheid van het gebruik van de spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of eigen vervoer. Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken. De wetten, besluiten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering. Eventuele verzendkosten, post of andere relevante vervoerstaking, storingen of ongevallen.
Onze prestaties onder dit contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmacht blijft bestaan, en we zullen de termijn voor de prestaties verlengen voor de duur van die periode. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om de overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen krachtens de Overeenkomst ondanks de overmacht kan worden uitgevoerd.

13. DEELBAARHEID
Als een van deze Voorwaarden of enige bepalingen in deze overeenkomst door een bevoegde autoriteit worden beschouwd als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar, zal de betreffende voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst die wel geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze algemene voorwaarden en alle documenten die er uitdrukkelijk in worden vernoemd, maken de gehele overeenkomst uit tussen u en Eventgadgets.be met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen, hetzij mondeling of schriftelijk.

15. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE VERANDEREN
Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen. U bent onderworpen aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt.
Enkel bij een wijziging van de algemene voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie zijn deze van toepassing op een reeds geplaatste bestelling.

16. RECHT EN JURISDICTIE
Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en deze algemene voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving.
In het geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

{% if template == 'pages/index.rain' %} {% elseif product.image %} {% elseif collection.image %} {% elseif catalog.image %} {% else %} {% endif %}
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »